الکل چگونه باعث خماری می شود؟ - جودی گریزل

1,100,872 views |
جودی گریزل |
TED-Ed
• July 2022