چگونه اشتیاق به جلب توجه خلاقیت شما را کاهش می دهد؟

6,995,327 views |
جوزف گوردون-لویت |
TED2019
• April 2019