TED2008
tháng 3 năm 2008
|4.1M views

Johnathan Haidt về cội nguồn đạo đức của giới tự do và bảo thủ

Jonathan Haidt

Become a Member

Join now