အဖတ်ဆယ်ခြင်း သီချင်း။

2,139,641 views |
John Legend |
TED2016
• February 2016