چرا جهان هستی وجود دارد؟

9,975,724 views |
جیم هلت |
TED2014
• March 2014