வேலை தேடுகின்றீர்களா ? அனுபவத்தைக் காட்டிலும் திறமையை உயர்த்திக் கொள்ளுங்கள்

4,951,436 views |
ஜேசன் ஷேன் |
TED Residency
• November 2017