ဂျမီလာ လစ်ကော့(တ်) (Jamila Lyiscott)
4,148,294 views • 4:29