ഹാന്സ് റൊസ്ലിംഗ് നിങ്ങള്‍ കണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നു.

15,788,648 views |
Hans Rosling |
TED2006
• February 2006