هانس رولینگ بهترین آماری را که تا بحال دیده اید نمایش می دهد.

15,734,757 views |
Hans Rosling |
TED2006
• February 2006