မိသားစု ထမင်းဝိုင်းကို နိုင်ငံရေးသင်ဖို့ အသုံးချပုံ

3,749,006 views |
Hajer Sharief |
TEDSummit 2019
• July 2019