در جنگ علیه شر در کنار اوکراین بایستید

2,135,083 views |
گری کاسپاروف |
TED2022
• April 2022