در جنگ علیه شر در کنار اوکراین بایستید

2,156,072 views |
گری کاسپاروف |
TED2022
• April 2022