પૃથ્વીની સમસ્યાઓનો અભ્યાસ કરવા માટે આપણે એસ્ટ્રોફિઝિક્સનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરીએ છીએ

1,918,488 views |
ફેડરિકા બાયન્કો |
TED2019
• April 2019