Bất cứ ai xây dựng một cái gì đó ở đây sẽ trở nên giàu có vô hạn - Fabio Pacucci

343,443 views |
Fabio Pacucci |
TED-Ed
• August 2023