دیوید سنگو:
مشکل درد در اندامهای مصنوعی

TED2014 · 4:43 · Filmed Mar 2014
Watch next...
Todd Kuiken: A prosthetic arm that "feels"
arrow

Share this idea

732,581
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

چه چیزی دیوید سنگو را برای ایجاد یک عضو مصنوعی راحت تر به حرکت واداشت؟ او در سیرالئون بزرگ شد، و مردم بسیار زیادی که او دوستشان داشت در جنگ داخلی وحشیانه دچار قطع عضو شده بودند. هنگامی که او متوجه شد افرادی که پروتز داشتند در واقع از پروتزها استفاد نمی کنند در جستجوی یافتن علت آن برآمد- و برای حل این مشکل با تیمش در آزمایشگاه رسانه ای MIT شروع بکار کرد.

Biomechatronics engineer
Even the most advanced prosthetic isn't useful if it's hard to wear. This observation guides TED Fellow David Sengeh's work at the Biomechatronics group in the MIT Media Lab. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

46 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.