آیا می توانید معمای ماشین سفر در زمان را حل کنید؟ - دن فینکل

523,720 views |
دنیل فینکل |
TED-Ed
• July 2023