The Itsy Bitsy Philosophy

Christie McDevitt • TEDxGoldeyBeacomCollegeSalon