2,075,197 views | Cesar Kuriyama • TED2012

씨져 커리야마(Cesar Kuriyama): 1초씩, 매일