2,659,709 views | Burçin Mutlu-Pakdil • TED2018

Thiên hà hiếm thách thức những hiểu biết của ta về vũ trụ