Cuộc cách mạng nông nghiệp toàn cầu kế tiếp

2,463,416 views |
Bruce Friedrich |
TED2019
• April 2019