2,518,592 views | Britt Wray • TED Residency

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của bạn