برنه بران: قدرت آسیب پذیری

62,854,119 views |
Brené Brown |
TEDxHouston
• June 2010