برنه بران: قدرت آسیب پذیری

65,375,969 views |
Brené Brown |
TEDxHouston
• June 2010