"ઇતિહાસનો અંત" ભ્રમણા - બેન્સ નાનય

508,386 views |
બેન્સ નાનય |
TED-Ed
• September 2018