કઈ રીતે અનુભવી એ છીએ અથવા શા માટે તે મુદો્ છે

458,753 views |
બેઉ લોટો અને સરકયુ ડયુ સોલેઇલ |
TED2019
• April 2019