ပလပ်စတစ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အဆုံးသတ်ဖို့ အခြေခံကျတဲ့ အစီအစဉ်။

2,988,583 views |
Andrew Forrest |
We the Future
• September 2019