Alanna Shaikh:我如何準備阿茲海默症的到來

1,876,718 views |
Alanna Shaikh |
TEDGlobal 2012
• June 2012