A programming language to heal the planet together: Julia | Alan Edelman | TEDxMIT

78,410 views | Alan Edelman • TEDxMIT