Diane Benscoter

Diane Benscoter: Những giáo phái suy nghĩ như thế nào

6:24 •
Filmed Jan 2009 at TED2009
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
1M views

Diane Benscoter nói về con đường đã dẫn cô ấy tham gia vào môn phái Đại Hàn (Moonies). Cô ấy chia sẻ suy nghĩ của người đã từng trong nội bộ về những giáo phái và phong trào cực đoan, và đề xuất một cách mới để suy nghĩ về những xung đột rối loạn nhất hiện nay.

Diane Benscoter
/ Deprogrammer

Diane Benscoter, an ex-Moonie, is now invested in finding ways to battle extremist mentalities and their potentially deadly consequences.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from