Loading…

Al Gore:
อัล กอร์ เรื่องการป้องกันวิกฤติสภาวะอากาศ

TED2006 · 16:17 · Filmed Feb 2006

อัล กอร์ พูดถึง 15 วิธี ที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสภาพอากาศได้ ตั้งแต่การซื้อรถยนต์ไฮบริด ไปจนถึงการคิดชื่อใหม่ สำหรับใช้เรียกสภาวะโลกร้อน ผ่านการบรรยายอย่างติดตลกและสอดแทรกมนุษยธรรม เหมือนสมัยภาพยนตร์เรื่อง An Inconvenient Truth

Climate advocate
Nobel Laureate Al Gore focused the world’s attention on the global climate crisis. Now he’s showing us how we’re moving towards real solutions. Full bio