ஷோழன்

ஷோழன் ஹுஷே: எளிதாய் சீன மொழியை கற்றுக்கொள்ள!

6:10 •
Filmed Jan 2013 at TED2013
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
2.7M views

வெளிநாட்டவர்களுக்கு சீன மொழியில் பேசுவது என்பது கடினம். ஆனால் அழகான சீன மொழியை கற்றுகொள்வது சுலபம். ஷோழன் நமக்கு எளிதான முறையையும் அதன் அர்த்தங்களையும் மிகவும் எளிதான முறையில் சொல்லித்தருகிறார். எளிதான சீன மொழி!

ShaoLan Hsueh
/ Technologist, entrepreneur

ShaoLan want to help people understand China's culture and language, and to bridge the gap between East and West.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from