پیتر دُولیتال

چطور "حافظه کاری" معنی دنیا را درک می کند

9:29 •
Filmed Jan 2013 at TEDGlobal 2013
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
1.8M views

"زندگی سریع به سوی ما به پیش می آید، و کاری که باید انجام دهیم این است که این جریان منسجم تجربه را بگیریم و به شکلی از درونش معنی خارج کنیم." در این سخنرانی بامزه و روشنگر، روانشناس تحصیلی پیتر دُولیتل اهمیت و محدویت های "حافظه کاری" تان را شرح می دهد - یعنی آن بخشی از مغزتان که به شما امکان می دهد معنی آنچه که همین در حال اتفاق افتادن است را درک کنید.

Peter Doolittle
/ Educational psychology professor

Peter Doolittle is striving to understand the processes of human learning.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from