Brian Goldman

"برایان گُلدمن": دکترها هم مرتکب اشتباه میشوند. آیا میتوانیم در این مورد حرف بزنیم؟

19:28 •
Filmed Jan 2011 at TEDxToronto 2010
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
1.2M views

هر دکتری اشتباه میکند. ولی "برایان گلدمن" پزشک، معتقد است فرهنگ حاشا ( و شرمندگی ) مانع مطرح شدن این اشتباهات یا استفاده از آنها برای آموزش و پیشرفت، از جانب دکترها میشود. او با گفتن داستان های واقعی از دوران طولانی طبابت خود، از دکترها دعوت میکند شروع به صحبت در مورد اشتباه کردن بکنند.

Brian Goldman
/ Physician, broadcaster

Brian Goldman is an emergency-room physician in Toronto, and the host of CBC Radio’s "White Coat, Black Art."  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from