1,969,110 views | یانیو ارلیک • TEDMED 2018

چگونه ما در حال ساختن بزرگترین درخت خانوادگی جهان هستیم