Điều gì cư dân vùng Amazon biết mà bạn thì không?

1,709,399 views |
Mark Plotkin |
TEDGlobal 2014
• October 2014