لیسا کریستین: عکس هایی که شهادت به برده داری مدرن میدهند

3,015,038 views | Lisa Kristine • TEDxMaui