لیسا کریستین: عکس هایی که شهادت به برده داری مدرن میدهند

3,020,520 views | Lisa Kristine • TEDxMaui