1,624,422 views | خورخه مانیز روبیو • TED Fellows: Shape Your Future

انسان‌ها چه چیزهایی باید به فضا ببرند (و بر جای بگذارند)؟