334,148 views | Жон Бүүгз болон Лил Бак • TED2017

Дэлхий ээжийг хүндлэх бүжиг