893,949 views | گیلاد بینو • TED-Ed

زائده‌های سمی، منقار‌های اردکی و آلت‌های تناسلی دراز و نوک تیز: یک سال از زندگی یک پلاتی‌پوس - گیلاد بینو