د نړۍ په هر کونج کې د ادرس لپاره یو دقیق درې لغوي لغت

1,618,600 views |
کریس شلډرک |
TEDGlobal 2017
• August 2017