عصر ایمان کورکورانه به داده‌های عظیم باید به پایان برسد

1,627,683 views | کثی اونیل • TED2017