Return to the talk Watch the talk

Subtitles and Transcript

Select language

Translated by Rijaniaina Randrianomanana
Reviewed by andry ravololonjatovo

0:11 Ireo olona manodidina antsika dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ny fiainatsika. Tsy afaka hifanerasera amin'ireo mpifanila-bodirindrina rehetra isika, ka maro noho izany ny anatra tsy voampita, na dia samy mampiasa ireo toerana faobe ary isika.

0:24 Nandritra ny taona maro dia nanandrana fomba ahafahana mifandray amin'ireo mpiray tanàna aminà toerana faobe aho, amin'ny alalan'ny peta-drindrina sy ny "pochoir" ary ny tsaoka. Ireo tetikasa ireo dia teraka rehefa avy nanontany tena aho hoe, toy ny hoe firy amin'ireo mpiray tanàna amiko no mandoa hofan-trano? (Hehy) Ahoana no ahafahantsika mampindrana na mindrana zavatra ka tsy mandondona am-baravaran'ny hafa amin'ny fotoana tsy mety? Ahoana no fomba hifampizarantsika ireo tsiahin' ireo trano tsy misy mipetraka intsony, sy mba hanomezana endrika tsara kokoa ny tanàna? Ary ahoana koa no hifampizarantsika fanantenana ho an'ireo trano fampirantiana goana, ka ahazoan'ny besinimaro mitaratra ny filantsika sy ny nofintsika ankehitriny?

1:05 Monina ao Nouvelles-Orléans aho izao, ary tiako Nouvelles-Orléans. Milamina ery ny fanahiko mahita ireo hazo goavambe toy ny "chêne", mampialoka ireo mpifankatia, ireo mamolava ary ireo mpanonofinofy efa nandritra ny zato taona izay, sady matoky kokoa ny tanàn-dehibe manome lanja ny mozika aho. (Hehy) Mieritreritra aho fa isaky ny misy olona mihevina, dia misy fety ao Nouvelle-Orléans. (Hehy) Io tanàn-dehibe io no manana maritrano tsara indrindra eto an-tany, nefa izy koa no manana trano haolo betsaka indrindra eto Amerika.

1:34 Monina eo akaikin'io trano io aho, dia nieritreritra aho hoe ahoana no ataoko hanatsarana io toerana io mba hanome endrika ny tanàna, ary koa nieritreritra zavatra hafa aho izay nanova ny fiainako mandrakizay.

1:47 Tamin'ny 2009, nodimandry izay olona akaiky ahy izay. Joan no anarany, toy ny reniko no fandraisako azy, ary tampoka tamiko sy tsy nampoiziko ny nahafatesany. Dia lasa saina momban'ny fahafatesana aho, sy ny hoe tokony hahay hisaotra noho ireo andro rehetra niainako aho, ary nampisokatra ny saiko izany momba ny zavatra manan-danja rehetra amin'ny fiainako manomboka izao. Ka miady ho an'io tanjona io aho amin'ny fiainako andavanandro. Hitako fa mora voafangoky ny fiainana isika, ka manadino ny tena manan-danja marina.

2:35 Noho izany,noho ny fanampian'ireo namana tranainy sy vaovao dia novaiko ny ilan'ilay trano io haolo ho lasa solaitra be ary tamin'ny "pochoir" no nandokoana ireo fehezanteny manao hoe : « Alohan'ny hahafatesako, te-... » Ireo olona rehetra mandalo eo dia afaka mandray tsaoka, mieritreritra ny fiainany ary manoratra ireo hetahetany manokana eo amin'io toerana io.

2:57 Mbola tsy fantatro izay ho fivoaran'ity andrana ity, kanefa ny ampitso ihany dia feno tanteraka ilay rindrina, ary nitohy hatrany ny famenoana azy teo. Hampiseho hafatra vitsivitsy nosoratan'ny olona teo amin'io rindrina io aho.

3:12 « Alohan'ny hahafatesaka, te-hotsaraina amin'ny asa jiolahi-tsambo aho. » (Hehy) « Alohan'ny hahafatesako, te-hanitsaka ny tsipiky ny daty iraisampirenena aho.» « Alohan'ny hahafatesako, hihira manoloana olona an-tapitrisany aho. » « Alohan'ny hahafatesako, tsy maintsy mamboly hazo aho. » « Alohan'ny hahafatesako, te-hiaina tsy misy fifandraisana aho. » « Alohan'ny hahafatesako, te-hamihina azy indray mandeha farany aho. » « Alohan'ny hahafatesako, tsy maintsy hanavotra olona aho. » « Alohan'ny hahafatesako, te-hijanona amin'ny maha-izaho ahy hatrany aho. »

4:04 Io toerana tsy misy mpiraharaha io zao lasa mampivelatra, ireo fanantenana sy nofinofin'ny olona dia nisy nampihomehy ahy, nisy nampitomany ahy, ary koa nanambitamby ahy tamin'ireo fotoan-tsarotra. Ny zava-dehibe dia ny fahalalana fa tsy irery isika. Ahafahana mifankafantatra tamin'ireo mpifanila-bodirindrina io tamin'ny fomba vaovao sy mahafinaritra. Fanomezana toerana ny fieritreretana sy fandinihana lalina izao, sy fitadidiana ireo tena manan-danja rehefa mitombo sy miova isika.

4:32 Tamin'ny herintaona no nataoko io tetikasa io ary naharay hafatra an-jatony tamin'ireo olona liana te-hanangana rindrina toa io any amin'ny fokontaniny aho, noho izany izaho sy ireo mpiara-miasa amiko dia nanamboatra "kit" ary ankehitriny firenena maro no efa ahitana rindrina toa io toy ny any Afrika Atsimo, Kazakhstan, any Aostralia, any Argentine sy ny maro hafa. Isika miaraka dia afaka mampiseho fa ny toerana andalambe dia fitaovana lehibe ahafahana maneho hevitra sy mifampizara izany amin'ny hafa.

5:08 Ireo zavatra roa sarobidy ananantsika dia ny fotoana sy ny fifandraisana amin'ny hafa. Vanimpotoana mahabetsaka ny rendrarendra izao, zava-dehibe anefa ny fitazonana tanjona sy fitadidiana hatrany fa fohy ary malemy ny fiainana. Matahotra hiresaka momban'ny fahafatesana isika, na tsy te-hieritreritra izany mihitsy aza, kanefa mahatsapa aho fa ny fiomanana amin'ny fahafatesana dia isan'ny fandraisana andraikitra lehibe afaka ataontsika. Ny fieritreretana ny fahafatesana vao mainka manazava ny fiainana.

5:40 Ireo toerana hifandraisantsika dia ahafahana mitaratra ny zava-dehibe amin'ny maha-singan'olona sy amin'ny fiaraha-monina koa. Misy fitaovana maro ahafahana mizara fanantenana, ahiahy ary tantara, afaka manampy antsika ireo olona manodidina antsika amin'ny fanavaozana ireo toerana tsizarizary ahafahana manatsara ny fiainana. Misaotra indrindra. (Tehaka)

5:59 (Tehaka) Misaotra. (Tehaka) (Tehaka)