529,012 views | کدی کولمن • TED2019

زندگی در ایستگاه فضایی بین المللی چه شکلی است