TEDx Events Upcoming TEDx events » TEDxTheBund

TEDxTheBund


Upcoming TEDxTheBund Events


Highlights From Past TEDxTheBund Events

  • Sep 20, 2013

    EF Office Building 1F Shanghai, China
    Speakers included: Hong Wang, Xin He, Yaohui Jin, Quan Zhang, Lijuan Zhang, Xiaoxia Cao, Sophia Lin, Yijing Lin

    Event Type: TEDxCity2.0

  • Sep 15, 2013

    Shanghai, China

    Event Type: Standard

  • Oct 13, 2012

    Associate Mission Building Shanghai, China
    Speakers included: 姚欣宇(Thomas) Yao, Peggy Liu, Bert de Muynck, 徐建荣 (Jianrong) Xu, Pascal Hartmann, 程存旺(Cunwang) Cheng, 殷漪 (Yi) Yin, 苏运升(Yunsheng) Su, Neville Mars

    Event Type: TEDxCity2.0

Organizer 170696

Sue Feng
Shanghai, China

View Profile »

Previous Organizers

Sue Feng
2013, 2012