TEDx Events Upcoming TEDx events » TEDxYouth@Kharkov

TEDxYouth@Kharkov


Upcoming TEDxYouth@Kharkov Events


Highlights From Past TEDxYouth@Kharkov Events

Organizer 187187

Evgeniy Beloshytskiy
Kharkov, Ukraine

View Profile ยป