استینگ

چطور دوباره شروع کردم به نوشتن آهنگ

23:15 •
Filmed Jan 2014 at TED2014
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
1.7M views

کودکی استینگ تحت سلطه یک لنگرگاه و کارگاه کشتی سازی بود- و او آرزویی نداشت غیر از فرار از فضای زمخت کارگری و صنعتی. اما پس ازگذراندن یک دوره سخت که طی آن چشمه مغزش برای چند سال خشکید، برای نوشتن آهنگ و شعر، خود را در حال نقب زدن به داستان های کارگران لنگرگاهی یافت که در بچگی می شناخت. استینگ در یک سخنرانی شعرگونه و اعتراف آمیز ما را به میهمانی آهنگ هایی از کارهای موسیقایی آینده اش و هم آوازی «پیغام درون بطری» می برد.

Sting
/ Composer, singer, author, actor, activist

He’s sold more than 100 million albums and earned 16 Grammy Awards, yet Sting continues to surprise. His fourteenth solo album, The Last Ship, features songs from his Broadway-bound musical of the same name.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from