Loading…

Pranav Mistry:
Пранав Мистрий: SixthSense технологийн гайхалтай боломжууд

TEDIndia 2009 · 13:50 · Filmed Nov 2009

TEDIndia-д Пранав Мистрийгийн бэлтгэсэн танилцуулгаас зарим хэрэгслүүдийг ашиглан физикийн орчныг, мэдээллийн орчинтой хэрхэн холбож байгааг харж болно. Мөн түүний SixthSense ашигласан төхөөрөмжүүд болон зөөврийн компьютерыг цаасаар орлуулах шинэ парадигмийг дэлгэрэнгүй танилцуулах болно. Мөн асуулт хариултын хэсэгт Мистрий "SixthSense технологийн програм хангамж бүх хүнд боломжийг нээж нээллттэй эхийнх байх болно" гэж хэлэв.

Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data. Full bio