Pico Iyer

Đâu là nhà?

14:01 •
Filmed Jan 2013 at TEDGlobal 2013
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
2.7M views

Càng nhiều người trên thế giới đang sống ở những quốc gia được cho rằng không phải của chính họ. Nhà văn Pico lyer — người mà bản thân có ba hay bốn "nguồn gốc" — suy xét ý nghĩa của ngôi nhà, niềm vui của việc du lịch và sự thanh thản khi đứng yên.

Pico Iyer
/ Global author

Pico Iyer has spent more than 30 years tracking movement and stillness — and the way criss-crossing cultures have changed the world, our imagination and all our relationships.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from