مایکل دیکنسون

مگس‌ها چگونه پرواز می‌کنند؟

15:55 •
Filmed Jan 2013 at TEDxCaltech
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
1.4M views

توانایی پرواز حشرات شاید یکی از بزرگترین شاهکارهای تکامل باشد. مایکل دیکنسون نگاهی به چگونگی پرواز مگس معمولی با بالهای طریفش دارد که به لطف نوع بال زدن و عضلات پروازی که هر دو قدرتمند وچالاک اند صورت می‌گیرد. والبته عنصر مخفیانه ای به اسم مغز مگس (تصویربرداری شده در TEDxCaltech.)

Michael Dickinson
/ Biologist

Most people are irritated by the buzzing of a fly's wings. But biologist Michael Dickinson views the sound with a deep sense of wonder.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from