ماریا مازوکاتو

دولت ــ سرمایه گذار، مخاطره جو، نوآور

14:04 •
Filmed Jan 2013 at TEDGlobal 2013
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
754K views

به چه دلیل دولت کنار نمی کشد تا بخش خصوصی ــانقلابیون راستین ــ دست به نوآری بزنند؟ این حرفی است که همه جا می شنوید. و مازوکاتو قصد دارد روی آن خط بطلان بکشد. وی با ارائهٔ سخنرانی پرشوری نشان می دهد دولت، که خیلی ها آن را به چشم غول کم کار و تنبلی نگاه می کنند، به راستی یکی از هیجان انگیز ترین خطرپذیران و شکل دهندگان بازاراست. در اقتصاد، آن مهره ای که بیش از همه مسؤل وقوع نوآوری های بنیادی است، کدام است؟ ماریا مازوکاتو پاسخ اعجاب انگیزی ارائه می دهد: دولت.

Mariana Mazzucato
/ Innovation economist

Which actor in the economy is most responsible for making radical innovation happen? Mariana Mazzucato comes up with a surprising answer: the state.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from