کیت استون

ميزهاى دى‌‌جى ساخته شده از … كاغذ

11:45 •
Filmed Jan 2013 at TED2013
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
670K views

"من عاشق كاغذم و فناورى را دوست دارم،" اين را كيت استون فيزيكدان و چوپان سابق گوسفند مى‌‌گويد، كسى كه دهه اخير را صرف كار كردن براى يكى كردن اين دو كرده است. در آزمايشهايش كاغذ معمولى را با جوهرهاى رسانه‌‌اى تركيب مى‌‌كند و بُردهاى مدارى كوچكى را براى آزمايشات بى‌‌نظير و جادويى ارائه مى‌‌دهد. تا اين تاريخ، اين برنامه‌‌ها شامل يك روزنامه عجين شده با صدا و ويديو، پوسترهاى كه مصرف انرژى را بلادرنگ نشان مى‌‌دهند، و درام كيت كاغذى بينهايت جالب و مجموعه‌‌اى از ميزهاى دى جى است كه او روى صحنه به نمايش مى‌‌گذارد.

Kate Stone
/ Shepherd of electrons

At Novalia, Kate Stone and her team use ordinary printing presses to manufacture interactive electronics, which combine touch-sensitive ink technology and printed circuits into unique and cost-effective products.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from